Privacy

Volgens de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is het noodzakelijk om te beschrijven hoe binnen de praktijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Onderstaand vindt u hierover de benodigde informatie. Heeft u hierover vragen, dan zal ik deze graag beantwoorden. 

Inleiding

Willemijn Dijkman – Eshuis, eigenaar van Praktijk Aleide, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerken persoonsgegevens

Uw persoonlijke contactgegevens gebruik ik alleen om met u in contact te treden en met u te kunnen communiceren in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, worden de gegevens direct verwijderd. Of indien met u overeengekomen nog 6 maanden bewaard.

Indien er wél een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, zal ik u naar meer persoonsgegevens vragen, meer dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

In de boekhoudkundige verwerking van de praktijk worden alleen naam, adres, bedrag, de datum van de gesprekken en de beschrijving van het dienstverleningsaanbod  vermeld. Dit zijn de gegevens die op de factuur vermeld staan. De factuur wordt zo mogelijk via de mail verzonden.

Het cliëntendossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit dossier bevat o.a. aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en aantekeningen over de behandelingen. Deze dossiervorming is noodzakelijk voor een goede behandeling en is eveneens wettelijk verplicht door o.a. de VCW.

Ook worden in dit dossier de gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien nodig en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld de huisarts.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Indien overleg met derden (bijv. een huisarts, specialist, andere behandelaar) nodig is voor een goede behandeling, geeft u hiervoor apart schriftelijk toestemming middels een toestemmingsformulier.

Uitzondering: In geval van acute en levensbedreigend gedrag van de cliënt of andere bij de cliënt behorende personen kan ik als behandelend therapeut het noodzakelijk achten derden in te schakelen teneinde de dreiging op te heffen. Cliënten zullen hierover worden geïnformeerd.

Gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond en er een verwijzing plaats vindt naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen dan wel de boekhouding kan verwerken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Beveiliging

Vrijwel alle persoonsgegevens worden digitaal bewaard en zijn beveiligd met een wachtwoord. Voor zover de gegevens op papier bewaard worden (bijv. behandelovereenkomsten, eventuele correspondentie en/of verslagen van andere hulpverleners), worden ze bewaard in een afgesloten kast.

Wanneer er een eventueel data-lek openbaar zou komen, wordt als eerste gezocht naar het stoppen van dit lek. Dat kan bijvoorbeeld door het veranderen van wachtwoorden. U zult na het bekend worden van diefstal of lekken van data direct geïnformeerd worden.

Bewaartermijnen

De bewaartermijn van de cliëntdossiers is 15 jaar. Afgesloten dossiers worden digitaal bewaard. Aantekeningen van professionele begeleiding wordt na afsluiting van het behandeltraject verwijderd en vernietigd.

Verklaringen van verleende supervisietrajecten zullen maximaal 6 jaar bewaard blijven met oog op registratieverplichting van de LVSC.

Gegevens die gelinkt zijn aan de boekhouding, zoals verstuurde facturen, dienen conform de richtlijnen van de belastingdienst 7 jaar bewaard worden.

Rechten betrokkene

Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.